siamkornkij

บริษัท สยามกรกิจ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2526 มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร และสิ่งก่อสร้างทุกชนิดอันได้แก่ อาคาร...

Read More

siamkornkij

บริษัทตระหนักดีว่า ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ซึ่งนับว่าเป็นแรงบันดาลใจให้เรา สยามกรกิจ ได้มีการพัฒนาศักยภาพอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาบุคลาก...

Read More

siamkornkij

การจะประสบความสำเร็จในเวทีการก่อสร้างที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการก่อสร้างให้ก้าวล้ำเหนือใคร โดยเริ่มตั้งแต่ การพัฒนา สรรหาบุคลากรและทีมงานของเร...

Read More

siamkornkij

วันนี้เรา สยามกรกิจ พร้อมแล้วที่จะก้าวขึ้นเป็นบริษัทก่อสร้างชั้นนำที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ เปี่ยมไปด้วยความสามารถผนวกกับการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง ที่ท่านเจ้าของโค...

Read More

Video Presentation

Racktheme